Video: Aikpracha Meenayotin vs Steve Moxon & Victor Nagbe at Kunlun Fight: The world max return – 4th January 2015

Video: Aikpracha Meenayotin vs Steve Moxon & Victor Nagbe at Kunlun Fight: The world max return – 4th January 2015

Aikpracha Meenayotin vs Steve Moxon:Victor Nagbe:

Chok Dee